ኣእምሮኣዊ ጥዕና

Mental Helse

ሓንቲ ቀላል ሕቶ ንብዙሓት ዓቢ ትርጉም ክህልዋ ይኽእል ኢዩ። Mental helse (ኣእምሮኣዊ ጥዕና) ን ኣብ ከባቢኻ/ኺ ን ዘሎዉ ክትሓትት/ክትሓቲ የተባብዕ። -# ዝያዳ ሕተት/ሕተቲ

ኣእምሮኣዊ ጥዕና ናይ ኣእምሮ ጸገማት ንዝቃለስ ዘሎ ሓደ ዓርኪ ወይ መሓዛ ክትድውልን፣ ናይ ተሌፎን መልእኽቲ ብጽሑፍ (ኤስኤምኤስ)ክትሰድድን ወይ ብኻልእ መንገዲ ክትረኽቦም የተባብዕ። ንኻልኦት ኣብ ጎኖም ሃልወሎም፣ መራኸቢ ብዙሃን ተጠቀም።

ን ስነ ኣእምሮኣዊ ጸገማት ዝቃለሱ ዘሎዉ ባዕዳዊ ቋንቋ ዝዛረቡ(ወጻአተኛታት፡ ስደተኛታት) ዝኸዉን ናይ ጥዕናዊ ቀረባት ብጣዓሚ
ዉሑድ ኢዪ። ስለዚ ድማ ኢዩ ንሕና ነንሕድሕድና ክንዛራረብ ዝያዳ ኣገዳሲ ዝኸውን፣ኣብ ናይ መዓልታዊ ንጥፈታትና ውን ነንሕድሕድና ክንተሓጋገዝ፥ ከምኡ ውን ኣገዳሲ ኣብ ዝኾነሉ ነንሕድሕድና ናብ ዘድሊ ሞያዊ ሓገዛት ክንመራራሕ።

ንባዕልኻ ውን እንድሕር ብናይ ኣእምሮ ጸገማት ትሽገር ኣሎኻ፣ ናይ ሓገዛት ጉጂለታት ክትደሊ ትኽእል ኢኻ ንኣብነት ኣብ ብዓል Facebook (ፈይስቡክ) ብዙሓት ሰባት ኣብ ትቅመጦ ቦታ ክመጹ ይኽእሉ፣ ን ዕላል/ዘረባ ፡ ብሓንሳብ ንምዝዋር/ምጉዓዝ ወይ ከኣ ንዝኾነ ግብራዊ ኣገልጉሎት/ስራሕ ይመጹኡ። ጽቡቅ ዕድል ኮይኑ ብዙሓት ጥዑማት ሰባት እዮም ዘሎዉ፣ ኣብ ጎኒ ካልኦት ደው ዝብሉ(ኣብ ጎኖም ይህልዉሎም)።

ኩሉ ሰብ ክርአይ ድሌት ኣሎዎ። አንተ ተራኢኻ ተቀባልነትን ኣገዳስነትን ዘሎካ ኮይኑ ይስመዓካ።
ኣብ ሓደ ጉጂለ ተሓቚፍካ ኣባል ምዃን (ክፋል ናይ ሓደ ጥርናፈ ምዃን) ኣብ ጽቡቅ ስነ ኣእምሮኣዊ ጥዕና መሰረታዊ ኣገዳስነት ኣሎዎ። እንረኽቦም ሰባት ከመይ ከም ዘሎዉ ክንፈልጥ አንድሕር ተሃንጢና፡ ጽን ኢልና አንተ ሰሚዕናዮም፡ ከም ትርእዮም ዘሎኻ ውን አንተ ነጊርካዮም፡ ንኹሉ ዘጠቃለለ(ዝሓቆፈ) ሕብረተ ሰብ ንኽህልወና ኩላትና ኣስተዋጽኦ ንገብር ኣሎና።

ኣብ ናይ ስነ ኣእምሮኣዊ ጥዕና ብዝያዳ ናጻ ሙኻን እዚ ድስዕብ የምጽእ ፥

  • ሓሳባትካ ንኻልኦት ምክፋልን ከምኡ ክኣ ሓገዝ ኣብ ምሃብን ምቅባልን ይቀልል።
  • ኣብ ዘጋጥሙና ናይ ኣእምሮኣዊ ብድሆታት ዝወሓደ ሕፍረት ወይ ናይ ነውሪ ስሚዒት ይህልወና።
  • ናይ ስነ ኣእምሮ ጥዕና ምሕያል።
  • ን ኩሉ ዘጠቃለለ(ዝሓቆፈ) ናይ ቀረባ ከባቢ ፡ ናይ ስራሕ ከባቢ ከምኡ ክኣ ናይ ትምርቲ ከባቢ።
  • ዝያዳ ለጋስ ሕብረተ ሰብ።

ኣብ Mental helse (ኣእምሮኣዊ ጥዕና) ብዙሕ ንጥፈታት ኣሎና ንብዙሓት ዝተፈላለየ ድሕረ ባይታ ዘሎዎም ሰባት ዝእክብ። ከምኡ ከኣ ምስ ዝኾነ ክትዛረብ ኣድላዪ ኣብ ዝኾነሉ ግዜ ኣገልግሎት ንህብ ኢና።

ናትና ሰራሕተኛታት ቋንቋ እንግሊዝን ቋንቋ ኖርወይን ይኽእሉ እዬም። ምስ ዝኾነ ክትዛረብ እንተ ደሊኻ በዛ ናይ ሓገዝ ቁጽሪ ተሌፎን ክትድውል ትኽእል 116 123።

ከምኡ ከኣ ቻት ኣሎና እቶም ናትና ሰራሕተኛታት ድማ ቋንቋ እንግሊዝን ቋንቋ ኖርወይን ክርዱኡ ይእኽሉ። Sidetmedord.no (ቻትን ናይ መራኸቢ ባይታን)።

ኣብዚ ናትና ድሕረገጽ(ዌብሳይት)ብምእታው ከኣ ዝያዳ ከተንብቡ ትኽእሉ hjemmesider.

Liste med offentlige hjelpetilbud i Oslo.